Redusert planforslag Grefsenkleiva -23

Magne Lindholms hjemmeside

  Stacks Image 17

Redusert reguleringsplan for Grefsenkleiva

23.05.2023 la Bymiljøetaten ut et forslag til ny, redusert reguleringsplan for oppgradering av Grefsenkleiva på Saksinnsyn. I det følgende vil det bli omtalt som Planforslaget.
Hvis du vil lese mer om bakgrunnen for reguleringsplanen
kan du klikke her.

Kort om planforslaget

Dette nye planforslaget er mye bedre enn de tidligere forslagene, fordi det tar hensyn til naturverdiene i Grefsenåsen, og andre brukergrupper enn alpinistene. Hovedårsaken er at forslaget stort sett holder seg innenfor nåværende areal.

Forslaget har fjernet heisen gjennom den flotte, verneverdige skogen nord for Grefsenkleiva, og utvider ikke arealet vesentlig. Planen om en ny nedfart i Grefsenkleiva er forlatt. Dette har redusert behovet for oppfylling, og fjerner det mest drastiske naturinngrepet.

Planforslaget er ikke uten problematiske sider. Likevel er planforslaget utformet slik at det kan danne grunnlag for et kompromiss alle kan leve med, hvis den politiske prosessen blir god.

La det være helt klart: Ingen er mot at det vedtas en reguleringsplan for alpinbakkene i Grefsenåsen/Oslo Skisenter. Det er helt nødvendig. Området er nå uten reguleringsplan, og det tekniske anlegget er nedslitt. En reguleringsplan må vedtas for å oppgradere anlegget, som ligger i sin helhet innenfor markagrensa og må utvikles i tråd med markaloven.

Konfliktene i saken gjelder utformingen og omfanget av reguleringsplanen. I tidligere versjoner åpnet planforslagene for en storstilt utvidelse, på bekostning av naturen og andre brukergrupper enn alpinistene. Siden arealbruken nå er redusert, betyr det at konfliktnivået også er vesentlig redusert.

Nye Grefsenkleiva 2023 (s 58)
Illustrasjon av den reduserte planen for Grefsenkleiva, sett fra Årvoll. Heisen gjennom skogen er droppet, slik at ny heis følger omtrent dagens trasé. Oppgraderingen holder seg ca innenfor dagens areal. Heishuset er flyttet til parkeringsplassen, og sentrale funksjoner flyttet ned hit. Tilbringerbakken utvides nederst. Heisen går fra topp til bunn. Turveien/skiløypa fra Akebakkeskogen krysser nedfarten fra to slalåmbakker ved toppen av Tilbringerbakken. Oppfyllinga i bunnen av Grefsenkleiva kommer ikke så godt fram på bildet. Her er det nå slette, som må fylles opp med 106 000 m3 tilkjørte masser for å få fart helt ned. Ridesentertomta i forgrunnen er ikke en del av planforslaget. Fra Planforslaget s.58

Slik finner du dokumentene

Saken har nr 201802070 – Reguleringssak

Direktelenke til hele planforslaget:
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/docdet.asp?jnr=2023071444

Her ligger  det mange dokumenter.

Det sentrale dokumentet heter
Planbeskrivelse. Den kan lastes ned her.

Kart over planen heter
Plankart. Det kan lastes ned her.

Disse to dokumentene er nye. De fleste andre dokumentene er identiske med de som fulgte de tidligere planforslagene.
3a_Plankart
Plankartet. Klikk på bildet for å laste det ned. (17 MB)

Det nye planforslagets status

Planforslaget følger opp idrettsbyrådens instruks fra 12. april 2023, om å lage en redusert reguleringsplan som i utgangspunktet holder seg innenfor dagens areal. Det erstatter de gamle planforslagene.

Hovedgrepet i det nye planforslaget er å holde oppgraderingen stort sett innenfor dagens areal. Samtidig ligger de gamle planene igjen i grunnlagsmaterialet. Konsekvensutredningene og andre grunnlagsdokumenter er identiske med de gamle forslagene. I planbeskrivelsen presenteres og diskuteres derfor tre ulike planforslag, som dukker opp med ujevne mellomrom:

Planforslaget er det nye forslaget som ble lagt ut 23.05.2023. Det holder seg stort sett innenfor grensene til dagens anlegg, med enkelte utvidelser langs nåværende heistrasé og nede ved parkeringsplassen i bunnen av Grefsenkleiva. Dokumentet Planbeskrivelse beskriver dette forslaget i detalj.

Planforslag 1 er det gamle forslaget som innebar en storstilt utvidelse av anlegget, med heis gjennom skogen helt til topps i Grefsenkleiva, en bred transportkorridor på toppen, og en ny nedfart nord for dagens varmestue i Grefsenkleiva med en enorm utfylling. Dette diskuteres i enkelte avsnitt og tabeller, med bilder. Konsekvensutredningene tar utgangspunkt i Planforslag 1. Det er altså ikke laget noen konsekvensutredning av det nye planforslaget, og det er en svakhet.

Planforslag 2 er det gamle alternativet til Planforslag 1, hvor heisen var flyttet ut i Grefsenkleiva, med en enorm oppfylling på toppen og stor utfylling i Grefsenkleiva. Dette forslaget hadde så mange negative konsekvenser at det ble forkastet tidlig i prosessen. Det er likevel behandlet i dokumentene fordi det er et krav om å utrede flere alternativer. Planforslag 2 dukker opp i en rekke tabeller over miljøkonsekvenser. Planforslag 2 virker mest som et retorisk triks. Planforslag 2 var så voldsomt at det fikk Planforslag 1 til å virke moderat. Dette har forhåpentligvis bare historisk interesse.
 

Positive sider ved det reduserte planforslaget:

 • Planforslaget vil åpne for en nødvendig teknisk oppgradering av Oslo skisenter.

 • Planforslaget prioriterer dagens brukergrupper, som er barn og yngre ungdom.

 • Planen om heis gjennom gammelskogen nord for Grefsenkleiva er forlatt. Ny stolheis er planlagt i dagens trasé i Grefsenkleiva.

 • Planforslaget holder seg stort sett innenfor dagens areal. Dagens anlegg dekker 116 474 m2. Det nye anlegget vil dekke ca. 113000 m2. Netto utvidelse er beregnet til 3,5 dekar, eller snaut 3 prosent.  (s 120) Bak dette ligger det riktignok et regnestykke der det skal bygges ut 7, 5 dekar skog, samtidig som ca 3,2 dekar i Grefsenkleiva skal tilbakeføres som skog. Det siste blir en gjengrodd steinfylling. Reelt berører det nye planforslaget altså 7,5 dekar stående skog. Det viktigste området som berøres er skogbeltet langs dagens heis i Grefsenkleiva. Skogen som berøres nederst ved parkeringsplassen har liten biologisk verdi.

 • Den nye nedfarten i Grefsenkleiva er skrinlagt. Dermed forsvinner også det mest drastiske naturinngrepet og de største terrengendringene i den tidligere planen.

 • Behovet for oppfylling av masser i Grefsenkleiva er nær halvert, fra 191 500 m3 til 106 000 m3. Det dreier seg likevel om en stor oppfylling av kleiva og sletta.

 • Den nye parkeringsplassen i skogen nord for nåværende parkeringsplass ved Trollvann, på motsatt side av dagens parkering, er sløyfet.

 • Det er planlagt en liten tilbringerbakke fra snuplassen ved Grefsenkollen restaurant til toppen av Trollvannskleiva. Denne er uproblematisk, for her vokser bare ungskog.

 • Planforslaget er et realistisk alternativ, som med visse justeringer kan bilegge konfliktene om Oslo skisenter. Dette er bra for både idretten og lokalmiljøet.

Problematiske sider ved det redusert planforslaget:

 • Turveien/skiløypa fra Akebakkeskogen vil krysse Grefsenkleiva uten sikring med bro. Dette problemet er knapt nevnt i planbeskrivelsen. Siden heisen skal gå helt fra parkeringsplassen i bunnen av bakken vil alpinister fra to bakker krysse skiløypa i full fart. Dette er en livsfarlig løsning, og det mest akutte problemet i det nye planforslaget. Hvis ikke dette løses ved hjelp av bro, bør ikke heisen i Grefsenkleiva gå opp fra parkeringsplassen slik det nye planforslaget foreslår. Den bør følge dagens løsning, og starte der den gjør i dag.

 • I Planbeskrivelsen blir det anslått at antallet brukere i Oslo skisenter vil øke med ca 50 %. Anslaget er ikke begrunnet. Trafikken vil øke, særlig på Årvollsiden.

 • Det er ingen tegn til bedre kollektivdekning på Trollvannsiden, der de to største parkeringsplassene ligger.

 • Det blir færre parkeringsplasser nederst i Grefsenkleiva, siden det skal bygges heishus og servicebygg her. Plassen skal reguleres bedre, med mulighet for busstransport. Det er stor fare for villparkering i boligområdet.

 • Siden Grefsenkleiva er sideskjev og ender i ei slette blir det fortsatt enorme oppfyllinger i Grefsenkleiva, hvis den skal fungere som slalåmnedfart helt ned til parkeringsplassen.

 • Det er planlagt å kjøre inn 106 000 m3 steinmasser til Grefsenkleiva. Det er beregnet at det vil kreve 11708 lastebiler. Dette vil kreve kjøring gjennom boområdene på Årvoll 8 timer i døgnet i 48 uker.  (s 110)

 • Det blir omfattende oppfyllinger og terrengarbeider i Trollvannskleiva, men disse er mindre omfattende enn Grefsenkleiva. Disse vil også kreve tilkjøring av masse, anslagsvis 18 800 m3.

 • Finansieringen av utbyggingen er uklar. Oslo skisenter har liten omsetning, som varierer svært fra sesong til sesong. I det gode året 2021 var bruttoinntekten på 6 millioner, og driftsresultatet 1,9 millioner. I 2020 var bruttoinntekten 1,6 millioner, med et underskudd på 1,9 millioner. I 2019 var bruttoinntekten 5,4 millioner, og driftsresultatet 0,9 millioner (proff.no). En slik bedrift trenger ekstern finansiering for å investere i en stor utbygging. Det er altså ikke sikkert at alpinbakkene blir bygd ut slik planforslaget åpner for. To mulige framtidsalternativer er en delvis utbygging, eller et salg av anlegget (for eksempel til Skimore, som driver Tryvann skisenter og dermed får monopol.) Verdien av Oslo Skisenter vil øke sterkt når en reguleringsplan er vedtatt. Et annet alternativ er at Oslo skisenter/Grefsenkleiva klarer å få tildelt en stor internasjonal konkurranse, for eksempel i snowboard/kulekjøring, og at Oslo kommune betaler utbyggingen med skattebetalernes penger. Det skjedde i Wyllerløypa i sin tid.

 • Finansieringsmodellen som er skissert i planbeskrivelsen er helt uakseptabel: Utbyggingen er planlagt finansiert ved at entreprenører som jobber for kommunen skal betale Oslo skisenter for å deponere masser fra kommunale prosjekter på Oslo kommunes grunn. (Oslo kommune er grunneier i Grefsenkleiva):

 • Utbyggingen planlegges i stor grad finansiert gjennom å motta overskuddsmasser fra utbyggingsprosjekter andre steder som entreprenører må betale for å bli kvitt.  (s 119)

 • I realiteten skal altså Oslo kommune betale en privat aktør for å deponere kommunens overskuddsmasser fra sine store tunellprosjekter, på kommunens grunn. Dette skal skje innenfor markagrensa (!).
 • I planforslaget blir Oslo skisenter fritatt for Oslo kommunes langsiktige krav om å benytte elektrisk drevne anleggsmaskiner. Ut fra skisenterets økonomi kan det være rimelig, men det bryter med Oslos miljøprofil.

 • Turveier og stier vil bli lagt om og delvis blokkert i anleggsperioden. Det vil gå ut over lokalbefolkningen og friluftslivet.

 • Parkeringsplassen ved Trollvann skal utvides med 560 m2, noe som krever en utfylling på 900 m2. Dette skjer innenfor markagrensa, og er i strid med lovens formål.

 • Vannforsyningsproblemet er glattet over, og nesten ikke nevnt. Det nevnes at NVE behandler en konsesjonssøknad om senke Trollvann 1 meter i forhold til dagens høyeste regulerte vannstand (HRV) (s 109). Planbeskrivelsen underslår at en redusert utbygging (som i det nåværende planforslaget) i følge tidligere beregninger bare trengte en senkning på 84 cm (Konsesjonsøknad om vannuttak Trollvann s 16). Hva som vil skje hvis Trollvann ikke er fullt når snøen skal produseres er ikke diskutert. Behandlingen av konsesjonssøknaden er ikke ferdig, men den vil uansett sette klare rammer for hvor stort areal som kan bygges ut for å snølegges i Grefsenåsen

Disse negative konsekvensene må tas med i den politiske behandlingen av planforslaget. Det er likevel klart at det nye planforslaget er et langt skritt i retning av et bærekraftig kompromiss.
 

Hva vil skje videre?

Det nye planforslaget må behandles politisk av Byrådet, som skal avgjøre om det vil legge det ut til høring, og fremme det for Bystyret slik at det kan vedtas. Dette kan ikke skje før valget i høst. Avgjørelsen vil derfor bli tatt av et nytt byråd. Den politiske situasjonen er svært uklar.

Høyres byrådskandidat Eirik Lae Solberg varslet i Dagsavisen 24.05. 2023 at Høyre vil «Tillate utbygging av alpinbakken mellom Årvoll og Grefsenkollen» den første uka de overtar i byrådet. Dette er en svært uklar beskjed, siden han ikke sier noe om hvilken utbygging han vil tillate. Ingen er mot at området reguleres. Saken må fremmes på normalt vis.
https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2023/05/24/her-er-hoyres-liste-dette-skal-de-gjore-den-forste-uka-i-byrad/

I dag foreligger det bare ett forslag til ny reguleringsplan, det som er skissert ovenfor. Men den gamle, ødeleggende planen ligger fortsatt i sakspapirene.

De grønne partienes syn vil være avgjørende etter valget, uansett hvordan valgresultatet blir. Høyre blir antakelig avhengig av Venstre for å komme i byråd, og Arbeiderpartiet vil være avhengige av SV og MDG hvis dagens koalisjon fortsetter.

Det betyr at resultatet i kommunevalget blir svært viktig for hvordan reguleringsplanen til slutt ser ut, og hva som skjer videre i Grefsenkleiva/Trollvannskleiva. Derfor er det viktig at alle berørte setter seg inn i det nye planforslaget.

Publisert 20.06.2023
Redusert planforslag Grefsenkleiva -23