Innhold | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

Innhold

Innledning 11
DEL 1 JOURNALISTIKK OG VERDIER 17
Kapittel 1 Journalistikk og verdiar 19
Normer 19
Verdiar 20
Verdipluralisme 22
Fornuft og verdikonflikt 23
Verditrøbbel blant journalistar 23
Når redaksjonsmedlemmer er usamde. 25
Verdiar som privatsak 26
Fakta og verdiar 27
Saklegheitskravet 28
Fakta kjem med ein ståstad 29
Verdiar som ressurs i nyheitsjobbing 30
Del av journalistiske kriterium 32

Kapittel 2 Saklighet, kunnskap og objektivitet 33
Faktabegrepet 34
Objektivitetsnormen 37
I stedet for objektivitetsnormen 40
Saklighet 41
Kunnskap 42
Balanse 42
Uavhengighet 44
Redelighet 45

Kapittel 3 Hva er menneskerettigheter? 46
Menneskerettighetenes røtter 46
Menneskerettighetene i FN-pakten 48
FNs verdenserklæring om menneskerettighetene 48
Hva var nytt i menneskerettighetserklæringen? 51
FNs menneskerettighetskonvensjoner 53
Overvåking av menneskerettigheter 54
Rettigheter, politikk og jus 55
Menneskerettigheter og statsmakt 56
Problemet med den tredje part .57
Strid om menneskerettighetene 57

DEL 2
MENNESKERETTIGHETER SOM JOURNALISTISK VERKTØY 59

Kapittel 4 Menneskerettane som verdigrunnlag for journalistisk arbeid. 61
Menneskerettsbrot i Noreg? 61
Journalistikk og menneskeverd 62
Grunnlaget for menneskeverd 63
Målestokk for menneskeverdig liv 65
Rettesnor i vanskelege val 67
Har alle slags menneske krav på vern? 69
Menneskerettane og journalistrolla 71
Asymmetrien i menneskerettsystemet 72

Kapittel 5 Menneskerettsystemet som nyheitskjelde 74
Noregs institusjon for menneskerettar 74
NIM som kjelde 76
Status for menneskerettar i Noreg 77
Norsk senter for menneskerettigheter 78
Rettsvesenet og menneskerettane 79
Den europeiskemenneskerettsdomstolen 79
Sivilombodsmannen 80
Likestillings- og diskrimineringsombodet 81
Barneombodet 82
Datatilsynet 83
Asyl og innvandring 84
System for ekstern kritikk 86
Noreg blir kritisert 86

Kapittel 6 Minoritetspolitikk og menneskerettar 88
Hundre år med fornorsking 88
Omgrep i minoritetspolitikken 89
Urfolk, nasjonale minoritetar og innvandrarar 91
Grupperettar og individrettar 92
Integreringspolitikk i endring 93
Urfolk:samane 95
Samisk i NRK 96
Nasjonaleminoritetar 96
Journalistiske paradoks 102

Kapittel 7 Dynamiske menneskerettigheter 104
Menneskerettigheter og miljø 104
Rettssak mot staten 105
Tap og anke 107
Menneskerettar og barnets beste 109
Kva tiltak er til barnets beste? . 110
Kulturell bakgrunn 110
Omskjering av gutebarn 111
Rå over eigen kropp 112
Verdikonfliktar og religion 113
Barnets beste og genredigering 113
Retten til å bli høyrt 114
Verdivurderingar av genredigering 115
Rett til urørt identitet 115
Forbetre genetisk utrustning 116
Ein genetisk overklasse? 116
Ingen fasit 117

DEL 3 YTRINGSFRIHET OG PRESSEFRIHET 119

Kapittel 8 Hva er ytringsfrihet? 121

Jus, moral og ytringsfrihet 122
Trekk fra ytringsfrihetens historie 123
Begrunnelser for ytringsfriheten 124
Sannhetsprinsippet125
Demokratiprinsippet 125
Autonomiprinsippet 126
Kulturell variasjon 128
Må ytringsfriheten begrunnes? 128
En modell for å beskrive ytringsfrihetens grenser 128
Ytringsfrihetens varianter 129
Ytringsfrihetens kjerneområde 131
Forbudte ytringer i Norge 132
Ytringskultur og selvsensur 133
Ytringsfrihet i det globale nettet 134

Kapittel 9 Pressefrihet 136
Offentlighet og kildevern 137
Pressefrihet og etikk 138
Pressefrihet, struktur og marked 139
Kan staten sikre pressefrihet? 140
Hva påvirker pressefriheten? 141
Internasjonal pressefrihet 143
Vold og overgrep 143
Pressefrihet og ansvar 146

Kapittel 10 Menneskerettigheter, svakheter og styrke 147
Menneskerettighetssystemet som kilde 148
Menneskerettighetene som analytisk redskap 149
Menneskerettighetene som verdigrunnlag 149
Problemer med menneskerettighetene 150
Et system med svakheter 151
Et asymmetrisksystem 152
Er menneskerettighetene universelle? 152
Er menneskerettighetene udelelige? 154
Er menneskerettighetene for dynamiske? 155
Politisering av menneskerettighetene 156
En verden uten helvete? 156
Verdier og meningsmangfold 158

Litteratur 159
Vedlegg 1 Sentrale institusjoner, konvensjoner og avtaler som regulerer menneskerettigheter 170
Vedlegg 2 FNs verdenserklæring om menneskerettigheter 173
Register 180