11 Det tapte ritualet | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

11 Det tapte ritualet

Dagsrevyen som rituale
Gjennom førti år har Dagsrevyens kjenningsmelodi vært fritidens åpningsfanfare i de norske hjem. Jobben, arbeidsreisene og middagen var over. Kveldens frie døs, TV-bransjens Prime Time, begynte. Dette har også vært tidspunktet for å markere et sosialt og politisk fellesskap: Avseing av Dagsrevyen var i mange år regnet som en av innbyggernes plikter som samfunnsborgere.[1]

Dagsrevyen har mange fellestrekk med aftenbønnen. Begge to er overgangsritualer der man gjør opp dagens status og beskikker sitt bo. Men i bønnen er det enkeltmennesket som gjør opp status over dagen med sin gud. I de norske statsnyhetenes daglige halvtime blir verdens dag gjort opp mot en norsk forestillingsverden.

Mens avisenes førstesider og radioens nyheter vekker publikum med provoserende fanfarer om morgenen, har NRKs viktigste nyhetssending vært preget av nedtoning og avslutning. De fleste nyhetssaker dør her. Bare noen få blir innvilget en nådestund som tema i kveldens debattprogram, og enda færre våkner til et nytt liv som oppfølgingssaker neste morgen.

Tradisjonelt har fjernsynets store nyhetssending tidlig på kvelden vært nyhetsdøgnets store finale. Gjennom en lang serie oppfølgingsintervjuer samles døgnets aktører på scenen. Avklaringens tid er inne.

Noe slikt kan bare gjøres av en institusjon som er på høyde med det dramaet som framstilles. En slik posisjon kan man hente fra høye seertall, eller man kan få den tildelt av staten. I sin storhetstid kunne Dagsrevyen kombinere begge deler.

I dag er dette historie. NRK-monopolet er avskaffet, og de kommersielle konkurrentene seiler opp på siden av statskanalen. Det kommersielle TV2s nyhetssendinger er i ferd med å bli jevnstore med Dagsrevyen. Det er bare et spørsmål om tid før Dagsrevyen er redusert til en konkurrent blant mange.

Det skyldes ikke bare konkurransen. Nyhetsdekningen i fjernsynet har forandret karakter. Den store, oppsummerende kveldssendingen får mindre betydning. I dag strømmer nyhetene gjennom døgnet i en kontinuerlig føljetong, som popper opp til overflaten av mediestrømmen hver hele eller halve time. Befolkningens tidsbruk har endret seg tilsvarende. Normalarbeidsdagen er sprengt i stykker av overtid og kveldsvakter. Kjernefamilien går i oppløsning, mens fellesmiddagen er nedlagt. Det er ikke lenger mulig å planlegge medietilbudet ut fra forestillingen om et normaldøgn i en normalfamilie. Samtidig med alle disse praktiske forandringene skjer det dype endringer i den kollektive oppfatningen av fellesskap, stat og legitimitet. Dagsrevyens fall fra den norske offentlighetens høyeste tind er en viktig del av disse endringene.

Ritualets orden
Dagsrevyen var kanskje nordmennenes viktigste fellesrituale mellom årene 1960 og 2000. Det rituelle preget er ikke noe oppsiktsvekkende. Alle massemedier er føljetonger, som må etablere seg i brukernes daglige ritualsystem for å overleve.[2] Det er også en forutsetning for at brukerne skal forstå innholdet. Uten gjentakelsens faste rytme løser både radio, fjernsyn og aviser seg opp i forvirrende enkeltepisoder.

Men nyhetsforbrukets rituelle mønster har en mer grunnleggende betydning enn den markedsavdelingen kan fortelle om. Ved å gå inn som et vesentlig element i samfunnets riter har mediene erobret en sentral plass i samfunnets produksjon av mening i tilværelsen. Det er i denne sammenhengen Dagsrevyen var unik.

Nyhetsmedienes rituelle funksjon ved store nasjonale katastrofer er velkjent. Medieforskeren Gunnar Foss viste dette i 1988. Han analyserte Dagsrevyens funksjon som forretter av et nasjonalt sorgrituale i 1986, etter at 16 soldater døde i et snøskred under en militærøvelse i Vassdalen i Troms[3].

Men Vassdalulykken var et særtilfelle, og derfor er den dårlig egnet til å belyse de store massemedienes virkemåte. De gjør ikke sin viktigste innsats når noe uvanlig skjer. Mediene utfører sitt virke i hverdagen, ved å føre en uendelig strøm av enkelthistorier gjennom et velsmurt tolkningsmaskineri. For å forstå hva dette innebærer er det nødvendig å dvele litt ved ritualenes funksjon, og hvordan de er med på å ordne våre forestillinger om verden.

I ubearbeidet tilstand er verden en flytende masse, full av enkelthendelser og forvirrende sanseinntrykk. Ritualet ordner denne erkjennelsesmessige grøten ved å markere grenser. Noen av de viktigste av disse grensene er koplet til sosialt bestemte koordinater som høyt og lavt, over og under, framover og bakover, innenfor og utenfor, rent og skittent, rørlig og urørlig, hellig og profant. Det er umulig å finne det høye, det lave, det rene og det skitne ved å undersøke høye, lave, rene og skitne ting. Dette er sosiale kategorier som er båret oppe av en kollektiv tro, og de er bare gyldige for det fellesskapet som deler denne troen.[4]

Den rituelle handlingen forbinder systemet av kategorier med levende mennesker. De som har gjennomgått ritualene og passert grensen blir vandrende eksempler på kategorisystemet. Ritualer er den eneste formen for magi som bevislig virker: Fellesskapets meningsunivers materialiserer seg og begynner å bevege seg omkring på jorda. Etter eksamen er studenten lege. Etter bryllupet er jenta kone.

Når så mange ritualer er en form for overgangsritualer skyldes det at kategorier sjelden har en identifiserbar kjerne. Kategorien blir skapt ved grensen, og blir bare synlig fordi den er forskjellige fra andre kategorier. Ritualene foregår ved grenseovergangene.

Ritualer bygger alltid på en fastlagt dramaturgi. Vanligvis styres de av en seremonimester med mandat fra fellesskapet. Ritualer involverer nesten alltid kroppsøvelser, og utføres gjerne i spesielle klær. Den fysiske siden av ritualet er ytterst viktig, for den sørger for at den symbolske grensepasseringen blir en kroppslig erfaring. På denne måten bindes tingenes orden til kroppen, som bærer den med seg til kroppen dør.

Den nasjonale enhet
Dagsrevyens grenselinje er den enklest mulige. Den går mellom nordmenn og ikkenordmenn. Den er eksplisitt politisk og nasjonal. Staten har investert enorme beløp i jordbundne sendenett som er boltet fast i nasjonens territorium, for å sikre at denne linjen faller best mulig sammen med riksgrensen. Dette jordbundne sendenettet skal i følge idealet være heldekkende innad og ekskluderende utad.[5]

Fordi den nasjonale sendingen er siktet inn mot de som allerede er innenfor, snakker man ikke om grensen. Den bare er der, som et gitt premiss.

Dagsrevyen har alltid åpnet med et stilisert bilde av jordkloden. Vignetten blir umiddelbart dementert av selve programmet, som innledes med en lang avdeling innenriksnyheter. På denne måten eksponeres sendingens hovedkonflikt fra første øyeblikk. Den går mellom Norge og Verden.

Dagsrevyen er en svært innadvendt, selvrefererende programpost, som benytter seg av langt flere innenlandske og programinterne koder enn det er vanlig i andre lands nyhetssendinger. Når det handler om verden utenfor nasjonens grenser, handler det påfallende ofte om nordmenn som har gjort noe spesielt i utlandet, eller om utlendinger som trenger hjelp fra Norge. Gjennom denne prioriteringen beskriver det norske fellesskapet seg selv som selve åstedet for et meningsfylt liv. Hvis de ikke kan brukes til å bekrefte dette, er internasjonale problemstillinger enten truende eller uinteressante.

Maktfornektelsen
Der mennesker er samlet, er maktutøvelse ikke til å unngå. Denne ubehagelige siden ved menneskelig fellesskap er et sentralt tema i alle nyheter. De dreier seg om makt i alle former. Alle kjenner igjen den åpenlyse maktbruken i krigsreportasjer og politiske saker, som er kjernen i såkalte harde nyheter. Men makt har også en annen, mer diffus side. Det dreier seg om definisjonsmakt, makt til å styre informasjon, til å sette spørsmål på dagsorden, til å definere kategoriene de skal oppfattes gjennom og velge de verdiene de skal bedømmes med. Alt dette er eksempler på symbolsk makt, som utøves gjennom eksempler og paralleller, symbolske sanksjoner og hyllester. På dette området spiller nyhetsmediene en dobbelt rolle. Mediene forteller om maktutøvelse. Men ved å fortelle disse historiene blir nyhetsmediet selv en symbolsk maktutøver.

I kraft av å være det norske folks sentrale nyhetsinstitusjon var Dagsrevyen landets viktigste symbolske maktutøver i sin epoke. Den var til og med en del av et statlig kringkastingsmonopol, og direkte knyttet til makten. Noe av det mest interessante ved programmet er at svært få stilte spørsmål ved dette i Dagsrevyens glanstid.[6] Maktutøvelsen må sies å ha vært ytterst vellykket, for i motsetning til nyhetsmonopolene i kommunistlandene oppfattet det norske folk sitt eget statlige nyhetsmonopol som troverdig.[7] Det henger sammen med den særnorske statsoppfatningen, der staten blir betraktet som et slags riksdekkende samvirkelag.

Den norske måten å omgås makt på er å fornekte den. I Norge dyrker man nemlig forestillingen om det egalitære samfunn. Samtidig gjør man lite med klassedelingen, man lar være å gripe inn for å endre maktforhold, og man betrakter utenrikspolitikk som en form for misjonsvirksomhet. Det sentrale symbolet for denne særnorske maktfornektelsen er kongen. Han har ingen politisk makt, samtidig som han er hærsjef og den norske stats overhode. Denne figuren er landets mest populære mann.

Til tross for den kollektive fortrengningen er makten selvfølgelig til stede. Utslagene av maktbruken i samfunnet må behandles og fordøyes kontinuerlig. Det skjer blant annet gjennom nyhetssendingene. Her går man også opp grensa mellom det normale og det unormale, viser fram det tenkelige og eliminerer det utenkelige.

Alle nyheter er klassedelt. De såkalte harde nyhetene konsentrerer seg om utenriksstoff og politiske nyheter, og i land som åpenlyst aksepterer samfunnets kulturelle klassestruktur får disse høystatusnyhetene høyeste prioritet. Slik vedlikeholder de klassedelingen av opinionen.

Slik er det ikke i Norge. Her skal alt være for alle. De administrative, harde nyhetene blir nedprioritert i likhetens navn, slik at alle får vite like lite om vesentlige samfunnsspørsmål.[8] Klassedelingen av opinionen vedlikeholdes ved å marginalisere de informerte. For å unngå opprivende politiske diskusjoner omdefineres sosiale konflikter til et sinnrikt system av geografiske metaforer. Når politikk er omdefinert til geografi kan man dyrke den egalitære myten ved å la innbyggerne i alle landsdeler vise seg fram for hverandre. Dagsrevyen er en sentral arena for slik gjensidig eksponering.[9]

Her er det snakk om representasjon i ordets opprinnelige, middelalderlige betydning, ikke om demokratiets valgte representanter som skal diskutere og fatte beslutninger. Den geografiske representasjonen i mediene er uten dialog. Den skal bare demonstrere de ulike landsdelenes plass i det nasjonale fellesskapet. Denne vendingen bort fra diskusjonen og inn i en fastlåst geografi er et av den norske politikkens mest forunderlige trekk.

Den norske maktfornektelsen er ikke noe liberalt eller anarkistisk kulturtrekk. Den er en dypt konservativ, tradisjonell forestilling røtter i førkapitalistiske bygdesamfunn. Offentlig diskusjon og rasjonelle begrunnelser hører ikke hjemme i en slik kultur, for det er en trusel mot maktfornektelsen. I en slik offentlighet blir bare geografiske og moralske absolutter betraktet som gyldige. De kan ikke endres.

Rommet
Dagsrevyens rituale er lett å gjennomføre. Man går inn i stua og slår på fjernsynet. Men i samme øyeblikk som man går inn i en norsk stue har man trådt ut av offentligheten og inn i et rituelt rom, mettet med betydning.

Ordet stue er avledet av samme rot som det engelske stove, som betyr ovn. Stua er det varme rommet, det motsatte av den våte utmarka, det kalde stabburet, det stinkende fjøset og de gisne utløene. Selv om oljealderens norske eneboliger eser ut over landskaper som rosa deigkladder har stuene beholdt sin urgamle funksjon: Her samles en lukket krets for å holde varmen.

Som alle rituelle rom er den norske stua innredet etter strenge regler. Kjernen i innredningen er en myk sofagruppe som står i en mer eller mindre sluttet halvsirkel rundt et lavt bord beregnet for kaffeservering. Rundt halvsirkelen er det montert forseggjorte hyller hvor man stiller ut symboler på et vellykket familieliv. Sofaens form, hyllenes konstruksjon og relikviene i hyllene uttrykker beboernes sosiale status. Dette er i samsvar med rommets dobbelte rolle. Stuas offisielle hovedfunksjon er rekreasjon for familiens medlemmer, men et viktig tilleggselement er representasjonsvirksomhet overfor de som inviteres inn i familiens krets.

Sofagruppa er stuas alter. Bud, håndverkere og tilfeldige besøkende blir aldri tilbudt plass her. Uformelle besøk på hverdagsformiddager henvises til kjøkkenet. En plass i sofaen er et tegn på at man har passert den norske familiekulturens intimitetsgrense. Denne grensen fungerer samtidig som en integrert del av det norske samfunnets felles barriere mot omverdenen. De funksjonene som legges til offentlig tilgjengelige lokaler i andre land, er privatisert og trukket inn i stuene i Norge.

Det norske samfunnet er bygd opp av familieceller, og den som skal inn i landet i sosial forstand må inviteres inn i stuene. Det er fullt mulig å oppholde seg lenge på norsk territorium uten å komme inn i Norge. Kommer man seg inn i den varme stua, blir man omgitt av nordmennenes uformelle, klossete åpenhet. For den som holdes utenfor muren av familieceller virker det norske samfunnet kaldt og upersonlig.

I sofagruppa er det alltid en åpen side uten sitteplasser. Der står fjernsynet. Da apparatet gjorde sin entre rundt 1960 lukket det umiddelbart sofagruppas magiske sirkel. Det at de norske familiene ga fjernsynet, som bokstavelig talt var et statsapparat, adgang til sin innerste krets, var helt i tråd med den norske statsoppfatningen. Statens fjernsyn ble betraktet som innbyggernes speil. Det de helst ville se der var bilder av seg selv.

Kroppen
Når hendene foldes i kirken markerer man underkastelse. Det samme skjer når kroppen senkes ned i en myk sofa. Man markerer at man er uten onde hensikter ved å lamme kroppen i en forsvarsløs stilling, mens man sitter ute av balanse og blotter sin sårbare buk. Det tar lang tid å gjenvinne fotfestet, og den som prøver å reise seg slår knærne i bordkanten.

Mennesker som sitter i en sofa viser det samme tegnet på underdanighet som hunder som legger seg på rygg og blotter strupen. Typisk nok blir ikke den underlegne revet i hjel av den dominerende, for blant flokkdyr har den sterke nytte av den svakes lojalitet. I sofaens krets sitter deltakerne buk mot buk, og bekrefter fellesskapet ved å gi hverandre småkaker.

I forhold til fjernsynet i enden av kretsen er slik gjensidighet en illusjon. Fjernsynet formidler bilder av mektige og beundrete mennesker fra rike og effektive organisasjoner. Fjernsynet er ute av stand til å lytte, og bryter hensynsløst inn i alle samtaler. Uansett hvordan man organiserer seg i hjemmets krets, er man underlegen i forhold til fjernsynsapparatet så lenge det står på.

Det er derfor ikke overraskende at fjernsynsprodusentene forsøker å myke opp situasjonen ved å gjenskape en virtuell stue inne i apparatet, og plasserer tiltalende mennesker i dype sofaer. Fjernsynsstudioets liksomstue er en avbildning av seernes stue, som skal dekke til den virkelige maktsituasjonen ute i de virkelige stuene. I tillegg til å gjenskape en virtuell stue inne i TV-boksen har man også begynt å kopiere publikum inne i apparatet. Kjendisene byttes ut med hverdagsmennesker. Dette blir mer utpreget jo lavere stilleie fjernsynskanalen legger seg på.

Kategorienes liturgi
Dagsrevyens forløp ligger fast. Det er gode grunner til det. En innarbeidet sorteringsrekkefølge må til hvis publikum skal orientere seg i strømmen av enkeltsaker. Men kategoriseringen representerer samtidig et verdivalg. All nyhetsjournalistikk ordnes slik at det viktigste eller mest spektakulære kommer på de lettest tilgjengelige stedene. I lineære etermedier vil det si først. Den faste rekkefølgen i nyhetssendingen forteller at det finnes en mulig orden i tilværelsen, som lar seg opprettholde i nyhetenes overveldende strøm. På denne måten avviser nyhetene kaos.

Kanskje er vedlikeholdet av kategorisystemet sendingens viktigste funksjonen. Dagsrevyen er, som navnet sier, en revy som skildrer redaksjonens kamp for å skape orden i tilværelsens flimmer. Også de enkelte reportasjene nærmer seg faste ritualer, der ordlyden i kommentar og spørsmål er så forutsigelig at de likner liturgiske tekster.

Etnisk renhet
Dagsrevyen har til dags dato vært etnisk ren[10]. Den avviklende seremonimesteren er alltid hvit. Dersom det dukker opp en farget sommervikar på reportasjeplass forsvinner hun stille ut når høsten kommer og seerne vender tilbake. De innvandrerne som er med opptrer stort sett i sin foreskrevne klientrolle.

Dette kan selvfølgelig forklares ut fra kravet om aksentfri norsk uttale. Men et slikt krav bygger også på en etnisk tenkemåte: Talespråksnormen er et av de viktigste nasjonale stridsspørsmålene. I Norge har man valgt å akseptere stor talespråkvariasjon, så lenge variasjonen skjer på norsk etnisk grunn. Man aksepterer trøndersk tonefall på riksnettet, men ikke urduaksent.

Mens avsendersiden har holdt seg etnisk ren forbi tusenårsskiftet, er publikum stadig mer blandet. Det fører til en oppsiktsvekkende etnisk splittelse av publikum. I 1990 ble det gjennomført en undersøkelse av tyrkiske innvandreres reaksjoner på Dagsrevyen.[11] De viste seg å ha svært liten tillit til programmet. Men blant den norske befolkning som helhet var tilliten urokkelig.

Både innvandrernes skepsis og nordmennenes entusiasme forteller at Dagsrevyen har vært usedvanlig vellykket som nasjonalt prosjekt. Ingen regner dette som noe problem. En større ideologisk suksess er det ikke mulig å oppnå.

Virtuell mestring
Ved å vise at det går an å opprettholde begrepsmessig orden i en kaotisk verden blir Dagsrevyen er en daglig demonstrasjon av mestring. Mestring er blitt en stadig mer ettertraktet ferdighet i vår høymoderne epoke. Den har avløst den tidlige modernitetens resultatløse jag etter kontroll.

Den som søker kontroll vil styre virkningen ved å beherske årsaken. Det har vist seg å være umulig. Enten får man ikke kontroll over alle mulige årsaker, eller så oppstår det uforutsette virkninger i kontrollsystemene, som krever ny kontroll på et enda høyere og vanskeligere plan. Det mest dramatiske eksemplet på et kontrollinstrument som løp løpsk er atombomben. Til daglig møter vi mer hverdagslige eksempler på mislykkete kontrolltiltak: Filmsensur, kloakkforurensning, miljøgifter og bakterieresistens.

Den som mestrer en situasjon har ikke kontroll over årsakene, men har lært seg å leve med risikoen. Det er umulig å vite nøyaktig hva som kommer, men nettopp derfor har mestreren utviklet ferdigheter som gjør ham i stand til å vende uforutsigbare situasjoner til egen fordel. Slik mestring er stor grad en egenskap som vinnes gjennom personlig dyktighet. Den gamle drømmen om kontroll forutsatte store, velsmurte ekspertsystemer, som man måtte forutsette virket etter hensikten.[12] Det har vist seg at det gjør de sjelden, eller at det blir vanskeligere og vanskeligere å oppfatte hensikten med dem. Gjennom mestring har man langt lettere for å akseptere egen avmakt, fordi den dyktige er i stand å vende sin egen situasjon til det bedre i en rekke forskjellige situasjoner.

I forhold til de store nyhetsmedienes temaer er den enkelte samfunnsborgers avmakt nesten total. Ingen av Dagsrevyens seere kan stille en minister til veggs, ingen kan snu flyktningestrømmen, ingen kan endre kraftpolitikken eller lage godvær. Alt dette styres av krefter som oppholder seg steder undersåttene ikke har adgang til.

Journalisten har adgang. Han lever av å spille allmennhetens utsending i makthavernes trollskog. Journalisten kan til enhver tid kan tvinge de ansvarlige opp mot berberiskrattet utenfor NRKs dagsrevystudio og avkreve dem et svar.

Hver dag forteller Dagsrevyen det norske folk at deres medarbeidere mestrer dette spillet. Flausene blir selvfølgelig redigert bort. Dagsrevyen kan med fordel sees som en daglig demonstrasjon av vellykket sosial omgang i samfunnets øvre sjikt. De kongelige tiltales på høvisk vis, direktørene blir presset sånn passe, politikerne skrifter for sine synder, katastrofeofrene står som kledelig bakgrunn for den reisende reporterens alvorlige mine, og fargete barn blir innvilget korttidsopphold i Norge for å filmes mens de baser i norsk snø. Alt dette formidles for å bekrefte sentrale norske forestillinger.

I tillegg framstår Dagsrevyens demonstrasjon av høvisk omgang som en hyllest til organisasjonssamfunnet. Siden det dreier seg om en oppsummerende kveldssending er den full av oppfølgingsintervjuer. Her myldrer talsmenn for ulike interesseorganisasjoner fram for å legge morgenens nyhetsprovokasjoner døde, og forsikre allmennheten om at alt er i de beste hender.

Det et dogme i norsk journalistikkideologi at reporteren er den vanlige manns representant. Rent statistisk er dette så galt som det kan få blitt. Journalister har høyere utdannelse, er mer liberale, tjener mer og har langt større muligheter for å spre sine egne ideer enn en vanlig innbygger. De er tett knyttet til den administrative eliten gjennom kulturelle bånd, familie og utdanning. Alle journalistenes vurderinger bærer preg av det.

Men journalistenes sosiale plassering i samfunnet er ikke det samme som den rollen de spiller i nyhetssendingene. Dagsrevyen er på mange måter en dokumentarisk variant av det belærende 1500-tallsdramaet om Enhver.[13] Reporteren spiller rollen som den moderne tids Enhver. Hans vandring går gjennom et herjet landskap, der han kjemper utallige dueller med maktens representanter. Dagsrevyens fabel dreier seg om hvordan Enhver avdekker brudd på den gitte orden, for til slutt å finne sjelefred gjennom den konvensjonelle innsikt.

Kjempen vakler
I dag er kringkastingsmonopolet avskaffet. Fjernkontrollen kom som en gudegave til sofaens avmektige krets. Ethvert uønsket innslag kunne trylles vekk ved å trykke på en knapp. Gjennom flerkanalssamfunnet ble publikum forvandlet fra passive tilskuere til aktive forbrukere.

Få tenkte over at når titusener av fjernkontroller ble rettet mot fjernsynsskjermens speilflate, hadde det en dødelig effekt på den rådende norske statsoppfatning. Det infrarøde strålevåpenet sendte en sverm av rikosjetter inn i de tusen hjem. Hver gang en seer skjøt seg ut fra statskanalens elektroniske grep, falt en bit av troen på staten som en gigantisk samvirkebevegelse ut av publikums hoder.

I en slik prosess ligger motstridende årsakskjeder filtret inn i hverandre. Det er vanskelig å slå fast om Dagsrevyens fall er årsak til eller virkning av de dype endringene i norsk fellesskapsoppfatning rundt årtusenskiftet. Ritualets styrke er nettopp at det kan hoppe bukk over årsakslovens strenge forhold til forløpets retning, og ordne et tilsynelatende kaos gjennom seremonier og paralleller. Nyhetsritualet kan endres uten at noen trenger å forklare hvorfor det skjer.

Da den kommersielle rikskanalen TV2 ble etablert i september 1992 var det slett ikke meningen å true den nasjonale konsensus i Norge.[14] Det politiske miljøet regnet med at den var en gitt størrelse. TV2 skulle bare skape en ny kanal for denne konsensusen.

Slik gikk det ikke. På samme måte som Verdens Gang endret avisbildet på 1960-tallet, endret TV2 forutsetningene for all fjernsynsvirksomhet i Norge på 1990-tallet. Hele klimaet i det offentlige rom ble endret. Konkurransen utløste et estetisk og politisk skred.

Flerkanalfjernsynet førte til en forsterket kommersiell invasjon i privatsfæren. Statens kanal kunne ikke lenger sette sammen et oppdragende kveldsprogram som skulle gi litt om alt til alle. Også den lisensfinansierte kanalen måtte legge opp sendeskjemaet i tråd med kommersfjernsynets dragsugeffekt: de store seergruppene skulle klistres fast til kanalvalget både under programmene og ved programskiftene. Alle estetiske, ideologiske eller temamessige brudd ble fjernet. Stilbrudd, opplysningsprogram og kunstmusikk ble forvist til tiden før Barne-TV eller etter normal leggetid. For at NRK skulle beholde initiativet ved inngangen til kjernetiden ble Dagsrevyen flyttet en halv time fram på hverdager. TV2 la seg i forkant av Dagsrevyen, men uten håp om at en så tidlig sending kunne erobre konkurrentens rituelle hovedposisjon.

I løpet av 1990-tallet ble ikke dette lenger så viktig. Forbrukerne hadde endret tidsbruken, og nyhetsformatene endret seg. Grunnlaget for at den store, oppsummerende nyhetssendingen tidlig på kvelden kunne brukes som overgangsrituale mellom plikt og fritid ble borte .

I alle moderne politiske prosesser står spørsmålet om legitimering helt sentralt. Teknisk sett var tiden overmoden for å åpne for konkurranse på TV-fronten. NRKs politiske forankring i nasjonalstaten var allerede sterkt svekket. Institusjonen hadde blitt selveiende stiftelse noen år tidligere etter påtrykk fra den journalistiske profesjonen og NRK selv. På lang sikt underminerer fristillingen lisensfinansieringen, som er det økonomiske uttrykket for NRKs rolle som fellesskapsinstitusjon. Men lisensfinansieringen vil falle sammen uansett, fordi både sendeteknologi og mottaksteknologi blir integrert i alminnelig datateknologi. Fjernsynet går dermed radioens vei. Ingen aksepterer i lengden å betale en årlig særskatt som er større enn det mottaksutstyret koster.

Selv om det er tabu å omtale et framtidsscenario uten lisensfinansiert allmennfjernsyn i det politiske miljøet i Norge, har NRK-ledelsen lenge administrert sine reformer nettopp for å kunne møte en slik framtid.[15] Man har valgt å legitimere NRKs virksomhet med den samme størrelse som kommersfjernsynet finansierer sin virksomhet: Seertallene.

Fra 1992 har derfor Dagsrevyen vært overlatt til å skape sin egen suksess på oppmerksomhetsmarkedet. Konkurrentene innledet kappløpet med å kle seg i hverandres klær. TV2 kjøpte opp sentrale nyhetsansikter fra NRK, mens NRK etterliknet TV2s kommersielle fjernsynsestetikk. Allmennkringkastingens problemer med å beholde sitt særpreg i en kommersiell konkurranse ble tydelig. For ikke å bli knust av motstanderen har allmennkringkasteren utradert alle ulikheter, og spiser seg selv innenfra.

Den kommersielle konsensus
Når dette skrives rett etter årtusenskiftet, har NRK og TV2 standardisert sitt nyhetstilbud rundt et felles lavmål. Institusjonene har tatt konsekvensen av at de er deler av et skjebnefellesskap som hviler på statlige privilegier. Mens NRK lever av lisens, har TV2 riksdekkende monopol på reklamefjernsyn. Ingen av partene tar sjansen på å miste sitt privilegium ved å gå til angrep på konkurrenten.

Man kan fristes til å tro at Dagsrevyens konkurrenter står klar til overta rollen som fellesskapets seremonimester. Men denne rollen blir neppe overført til et kommersielt mediekonsern. Rollen er udelelig, og forutsetter at seremonimesteren blir oppfattet som allmennhetens representant.

En kommersiell aktør kan ikke påberope seg noe allment, høyverdig formål som grunnlag for sin virksomhet. Ønsker de et etisk image kjøper de det ved å støtte veldedige formål. En kommersiell aktør er alltid en part på et marked. Den vil også framstille staten som partsrepresentant.

Oppsplittingen av fjensynsmarkedet vil føre til at de siste restene av den sosialdemokratiske statsoppfatningen blir utradert fra mediene. I stedet får vi et fleksibelt mediemarked, der ulike smakskollektiver markerer seg som attraktive målgrupper. Ingen vet ennå hvordan disse smakskollektivene vil forholde seg til fellesskapets behov for fellesritualer. Det som er klart er at de mest kjøpekraftige målgruppene trekker til seg brorparten av medienes interesse. Kappløpet om disse gruppenes gunst preger hele mediebildet, og de kjøpekraftige og formbare blir utpekt til forbilder for hele befolkningen.

Selv om troen på fellesskapet svekkes, er det er ingen grunn til å tro at det nasjonale temaer borte. Forestillingen om det nasjonale representerer en enorm kulturell grunnlagsinvestering, og ingen kommersiell aktør kan kaste vrak på resultatene av nasjonalistenes to hundre år lange reklamekampanje. Men i strevet for å realisere de økonomiske verdiene som ligger skjult i den nasjonale myten vil det nasjonale fokus skifte fra politikk til estetikk. Symboler erstatter administrative spørsmål, og beslutningsprosessene trekkes enda lenger bort fra det offentlige rom.

Fjernsynet har stupt hodekulls nedover den kulturelle rangstigen under kommersialiseringen på 1990-tallet. I kampen for å vinne de store publikumsgruppene er det kulturelle nivået i mediet senket så ettertrykkelig at store deler av eliten ikke gidder å bruke tid på slikt lenger. Den kommersielle folkeliggjøringen kan derfor ha en uventet effekt: den skiller de brede lag fra eliten, og tilintetgjør den nasjonale forestillingen om folket som en organisk enhet. Det er derfor et åpent spørsmål om fjernsynsmediet overhodet er i stand til å samle noen felles bevissthet i dag.

Etterhvert som denne situasjonen begynner å bli smertefull for enkelte, vil det sikkert heve seg røster som ønsker seg tilbake til statskringkastingens urtid. Krav vil bli reist om at Dagsrevyen må gjøre noe annet, og satse på seriøs kvalitet for å bekjempe forflatningen. Det er problematisk, for senkingen av fjernsynets kvalitetsnivå er en del av en større kulturell og politisk endringsprosess.

Dessuten har radio og fjernsyn det store problemet at de er lineære medier. Mens de trykte mediene kan ligge ved siden av hverandre og vente på samme bord, vil lineære medier alltid slåss om den samme fysiske tiden. Radio- og fjernsynskanaler som er på jakt etter samme markedssegment vil alltid sende parallelle tilbud samtidig, og den som vil bli stor i eteren må søke seg inn mot sentrum. Konkurransen mellom de store kanalene fører til at sendeskjemaet og enkeltprogrammene blir likere og likere.

Den som satser på en kvalitetssending i en slik situasjon vil trekke opp en ny grenselinje, mellom oss her oppe og de der nede. En slik Dagsrevy ville nok bli mer informativ. Men den ville samtidig virke som en kulturell provokasjon. Den som oppsøker et kvalitetsprogram i dagens norske mediesamfunn gir samtidig et sosialt tegn, som viser at hun ønsker å skille seg ut fra det store flertall. En radikalt kvalitetsforbedret Dagsrevy ville møte det kulturelle klassesamfunnet i form av et ras på seerstatistikken, mens de kommersielle konkurrentene kastet seg over frigjorte markedsandeler med et gledeshyl.[16] Samtidig kunne de åpenlyse kommerskanalene innkassere en ideologisk gevinst, ved å stå fram som grunnplanets forsvarere i kraft av sitt lave intellektuelle nivå.

En slik utvikling er derfor ikke å vente. Når NRK satser på kvalitet for å bedre sitt politiske image skjer det bevisst i det skjulte, i skapkanalen NRK TO. I det hele tatt er det ingen grunn til å se for seg store endringer når det gleder Dagsrevyens framtid, for det viktigste har alt skjedd. De som klager over nivåsenkning på offentlighetens vegne i dag blir ledet håndfast bort, til en eksiltilværelse i karrige kulturreservater. Den dagen de kommersielle kanalenes nyhetssendinger passerer Dagsrevyen for godt vil bli markert med en skuldertrekning. Det eneste merkbare forskjellen er at befolkningen har byttet nyhetsdistributør. Publikum får jo de samme varene uansett, levert fra de samme internasjonale nyhetsgrossistene.

Men selv om fjernsynsbildene likner hverandre til forveksling, er det norske folks selvbilde endret. Samtidig som de ulike smakskollektivene skiller seg fra hverandre i symbolbruken, er de samlet i felles bevissthet om at alle er kunder på det samme livsstilsmarkedet. Det er en helt annen form for kollektiv tro enn den som ble hyllet i Dagsrevyens glanstid. Når dette bildet har festet seg på mediehimmelen for alvor, vil vi se at Dagsrevyens forlis setter punktum for en historisk epoke.

Noter
[1]Ingunn Hagen: News Wiewing Ideals and Everyday Practices: The Ambivalence of Watching Dagsrevyen. Institutt for Massekommunikasjon, Universitetet i Bergen 1992. Kan leses i kortform i Ingunn Hagen og Knut Helland (red.): Verda på skjermen. Oslo 1993 s 135-151.

[2] Løssalgsavisen VGs markedsføringskampanjer på 90-tallet har for eksempel ikke vært orientert mot innholdet i avisen. Kampanjene har utelukkende innprentet at VG må bli en del av den daglige rutinen. Dette er ikke noe nytt påfunn. Filosofen Hegel, som også arbeidet som avisredaktør, kalte avislesing en «realistisk morgenbønn».

[3]Gunnar Foss´ analyse er tilgjengelig flere steder. Hele rapporten kan leses i Gunnar Foss: Det nasjonale sorgarbeid, Bildetekster 7, Trondheim 1988. I kortere form er den presentert i «Forteljinga om den gode oberst» , Syn og Segn nr. 4, 1987, og i «Den nasjonale grunnforteljing» i Ingunn Hagen og Knut Helland (red.): Verda på skjermen. Oslo 1993.

[4]Se kapitlet «Ritualer som innstiftende handlinger» i Pierre Bourdieu: Symbolsk makt. Oslo 1996.

[5]Satellittsendingene kan ikke følge riksgrensene. Derfor kodes sendingene, og dekoderkort selges bare i hver nasjonalstat. Dette begrunnes gjerne med opphavsretten. Den etnisk/politiske grenseoppgangen får man på kjøpet. I Norge rotes den geografiske enheten til av skipsfarten. Det har NRK ordnet gjennom radioens utenlandssendinger, og ved å sende kassettopptak til handelsflåten.

[6]Den mest høylytte kritikken i epoken kom fra høyrefløyen. Den ble rettet mot enkelte venstreorienterte journalister i Dagsrevyen, samt venstreorienterte i andre deler av NRK. Denne kritikken var lite prinsipiell, og førte til få konkrete resultater. Det interessante er at flertallet av disse kritikerne mente Dagsrevyen ikke var konvensjonell nok. En mer prinsipiell kritikk finner man i Ole Gjems-Onstad: Monopolrevyen. Dyade 1987, 3/4 Oslo 1987.

[7]Se Lund og Rolland: Tillit eller skepsis til nyhetene? NRK forskningen, rapport 14/86 Oslo 1986. I 1986 uttrykte 80 % av det norske folk tillit til Dagsrevyen. Selv om tallene endrer seg, har mønsteret vært stabilt: NRK Dagsrevyen har sammen med NRKs nyhetssendinger i radio vært det mediet publikum regnet som mest troverdig langt foran avisene.

[8]Dette bildet blir modifisert av målgruppetenkningen, som fører til at det opprettes smale kulturkanaler i radio og fjernsyn. Her legges også den viktigste samfunnsinformasjonen inn. Disse kanalene har minimal innflytelse på offentligheten som helhet. Utskillingen av kultur og seriøs informasjon fungerer som en sikkerhetsventil, slik at den brede uvitenheten kan vedlikeholdes uten verken allmennhet eller elite merker det og protesterer. Her ligger kimen til en normal europeisk klassedeling av det norske informasjonsnivået.

[9] Markedslederen i denne typen politisk journalistikk er riktignok ikke Dagsrevyen, men NRKs fjernsynsmagasin Norge Rundt. Dette programmet er strengt redigert ut fra geografiske hensyn, slik at alle landsdeler får presentere kuriosa og hobbyvirksomhet på like fot. Dette er en av NRKs aller største suksesser.

[10]Dette kan endre seg etter år 2000. Årsaken er at NRK Østlandssendingens nyhetsredaksjon har begynt å rekruttere annen generasjons innvandrere som reportere og avviklere. Osloområdets lokalsending kan bli en karrierevei som fører innvandrere inn i riksnyhetene.

[11]Gönül Kivilchim: «Eit framandt blikk på Dagsrevyen» i Ingunn Hagen og Knut Helland (red.): Verda på skjermen. Oslo 1993 s. 154 ff. Den manglende tilliten skyldtes både stoffutvalg og presentasjonsform. Særlig ble det dialektfargete nynorske språket oppfattet som bondsk og lite tillitvekkende. De merket seg også en klar, ideologisk motivert skjevhet i dekning av tredje verden-spørsmål og muslimske land. Denne undersøkelsen er vel å merke gjort før NRKs TV-momopol ble ophevet.

[12] Denne konflikten mellom kontroll og mestring som strategier for å møte samfunnsproblemer er en av årsakene til sosialdemokratiets sammenbrudd. Den sosialdemokratiske ideologien har kvittet seg med de fleste høytflyvende utopier, men beholdt en tro på at verden kan bli bedre gjennom teknisk og byråkratisk kontroll. Når troen på kontroll rakner taper sosialdemokratene for mer individualistiske strømninger som dyrker mestring.

[13] Disse spillene var idédramaer, der skikkelsen Enhver møtte abstrakte størrelser som Dyden, Skjønnheten, De Fem Sanser, Visdommen og Erkjennelsen på veien mot sjelens frelse. Se Jens Bjørneboe, Albert Lange Fliflet og Åse-Marie Nesse: Tre spill om Enhver. Oslo 1978.

[14] For en bred gjennomgang av konkurransen mellom NRK og TV2 se Trine Syvertsen: Den store TV-krigen. Norsk allmennfjernsyn 1988-96. Oslo 1997.

[15] Dette har forfatteren selv hørt fra daværende krtingkastingssjef Einar Førde på interne orienteringsmøter i NRK midt på 1990-tallet.

[16] En forsmak på dette så man i lyttemønsteret i NRK radio etter kanalomleggingen i 1993. Den seriøse kanalen P2 , som kombinerer seriøs informasjon, klassisk musikk og jazz fikk mikroskopiske lyttertall. Den lettbeinte P1 ble raskt landets største radiokanal. Omleggingen kom som et mottrekk mot etableringen av den kommersielle radiostasjonen P4, men ble samtidig brukt til å løse en rekke programpolitiske konflikter innad i NRK.