2012.07.16 Hva er multikulturalisme? | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

2012.07.16 Hva er multikulturalisme?

Klassekampen "I dag" 16.07.2012

Alle snakker om multikulturalisme, men få er enige om hva det betyr. Derfor er det på tide å repetere forholdet mellom ord og begrep.

Et ord er ikke noe annet enn en merkelapp. Merkelappen peker på et begrep, som er det viktigste. Et begrep er en tanke, nærmere bestemt en kategori vi bruker til å sortere verdens kaos med, for å be-gripe hva som skjer.

Problemet med ordet multikulturalisme er at det peker på flere ulike begreper. La oss se på de to viktigste.

Det første begrepet er en ren situasjonsbeskrivelse. Den forteller at alle moderne samfunn er fulle av kulturell variasjon. Dette er den vanligste betydningen av multikulturalisme. Som regel blir situasjonen framstilt som negativ. Variasjonen blir stemplet som uønsket, og de som liker den som naive eller det som verre er.

En helt annen betydning av ordet finner vi i det internasjonale fagmiljøet som arbeider med slike spørsmål. Her betegner multikulturalisme et normativt standpunkt, et politisk program for å gi etniske eller kulturelle grupper spesielle rettigheter. Dette er forankret i en retning innen politisk teori som bryter med den liberale, individorienterte rettighetstenkningen. Liberal tenkning knytter ikke rettigheter til grupper, men til individet. Et hjemlig eksempel på grupperettigheter er urfolks rettigheter, som har ført til striden om Finnmarksloven.

Når samme ord blir brukt med helt ulike betydninger blir resultatet forvirring. Denne forvirringen dyrkes på høyeste politiske hold. Både Angela Merkel og David Cameron har for eksempel hevdet at multikulturalismen har spilt fallitt. Men Tyskland har aldri ført noen multikulturell politikk, og Cameron har ikke opphevet Storbritannias tilløp til grupperettigheter. Det disse politikerne forsøkte var å vinne stemmer ved å angripe fenomenet kulturell variasjon.

Hvis ordet multikulturalisme brukes i betydningen kulturell variasjon, beskriver det bare et sosialt faktum. Spørsmålet som står igjen er hvordan vi skal forholde oss til variasjonen.

Hvis ordet multikulturalisme brukes om en politikk som går inn for grupperettigheter, blir diskusjonen langt mer presis. Grupperettigheter reiser viktige prinsipielle spørsmål. Fordelen med å la ordet multikulturalisme bety grupperettigheter er at diskusjonen må forholde seg til politisk teori. Det vil vi alle tjene på.